Greek

Η Διεύθυνση του KES College θέλοντας να αναβαθμίσει τις προσφερόμενες υπηρεσίες του Κολλεγίου προς τους φοιτητές του αλλά και προς τους υποψήφιους φοιτητές οργάνωσε και λειτουργεί σε νέο άνετο χώρο την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας στην οποία έχουν συγκεντρωθεί όλες οι αναγκαίες υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των φοιτητών.

Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας  του KES College έχει την ευθύνη για παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και πληροφοριών σε θέματα σπουδών, φοιτητικής ζωής, κανονισμών και γενικά για τις οποιεσδήποτε ανάγκες των φοιτητών κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο KES College. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την  Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας στο τηλ.: 22875737

Αναλυτικά:

Ηλεκτρονική Μάθηση (KES College e-learning)

Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας στηρίζει τους φοιτητές για σωστή χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Κολλεγίου, η οποία παρέχει διαρκή ηλεκτρονική ενημέρωση στους φοιτητές για όλα τα θέματα που αφορούν τις σπουδές τους.

Διασύνδεση με τον επιχειρηματικό κόσμο

Η διασύνδεση με τον επιχειρηματικό κόσμο, λόγω της επαγγελματικής φύσης των προγραμμάτων σπουδών, αποβλέπει στην υποστήριξη και τη διερεύνηση της επικοινωνίας, αναπτύσσοντας σταθερούς δεσμούς μεταξύ του εκπαιδευτικού ιδρύματος και της αγοράς εργασίας. Ταυτόχρονα στοχεύει στην πολύπλευρη στήριξη φοιτητών για το σχεδιασμό της σταδιοδρομίας τους και τη διευκόλυνση της ένταξης τους στην αγορά εργασίας.

Θέματα Αποφοίτων

Το KES College φιλοδοξεί ότι θα συνεχίσει να βοηθά τους αποφοίτους του, διατηρώντας επαφή μαζί τους, προωθώντας τις μεταξύ τους επαφές και στηρίζοντας τους όπου είναι δυνατό.

Θέματα Διεθνών Φοιτητών

Η Υπηρεσία αυτή έχει ως στόχο να βοηθήσει τους ξένους φοιτητές να επιτύχουν προσωπικά και ακαδημαϊκά στο νέο και αρχικά άγνωστο για αυτούς περιβάλλον. Προσφέρεται καθοδήγηση και βοήθεια σε φοιτητές για τη διαδικασία ελέγχου και κατάθεσης αίτησης για έκδοση αδειών διαμονής (visas) από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης. Στηρίζει και προωθεί τις κοινωνικές επαφές συμβάλλοντας θετικά στην ένταξή τους στην κοινότητα του Κολλεγίου και της ευρύτερης Κυπριακής κοινωνίας.

Στήριξη Φοιτητών

Παρέχει στους φοιτητές διάφορα ενημερωτικά έντυπα, αιτήσεις για οικονομικά βοηθήματα και γενικό έντυπο υλικό που χρησιμεύει, για τη φοίτησή τους στο Κολλέγιο.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Με αμεροληψία και εμπιστευτικότητα συμβουλεύει και στηρίζει φοιτητές για προσωπικά προβλήματα, που επηρεάζουν την εκπαιδευτική τους σταδιοδρομία και την προσωπική τους ανάπτυξη. Προσφέρει επίσης υπηρεσίες συμβουλευτικού και εμπιστευτικού χαρακτήρα σε βραχυπρόθεσμο ατομικό και οικογενειακό πλαίσιο.

Συνεργασία με το Φοιτητικό Συμβούλιο

Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας συνεργάζεται στενά με το Κεντρικό Φοιτητικό Συμβούλιο, στόχος του οποίου είναι η προώθηση και η εποικοδομητική συμβολή στην επίλυση των προβλημάτων των φοιτητών του Κολεγίου.

Σταδιοδρομία

Στόχος των υπηρεσιών είναι να βοηθούν τους φοιτητές και νέους αποφοίτους του KES College στην αναζήτηση και εξεύρεση εργασίας που να συνάδει με τις γνώσεις που αποκόμισαν από τις σπουδές τους. Παρέχει στους φοιτητές χρήσιμη πληροφόρηση και υποστήριξη για τη συνεχώς μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας και για τις απαραίτητες θετικές προϋποθέσεις, για μια πετυχημένη σταδιοδρομία.

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+

Μέσα από αυτό το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα παρέχεται η δυνατότητα σε φοιτητές, καθηγητές, καθώς και στο διοικητικό προσωπικό του KES College να αποκτήσουν χρήσιμες εμπειρίες περνώντας ένα χρονικό διάστημα είτε σε ένα άλλο εκπαιδευτικό ίδρυμα της ΕΕ, είτε σε άλλους συναφείς χώρους που σχετίζονται με το αντικείμενο σπουδών τους. Υπάρχουν λοιπόν, πολλοί τρόποι να επωφεληθεί κανείς από το πρόγραμμα Erasmus και να αποκτήσει χρήσιμες εμπειρίες που θα τον συνοδεύουν στην μελλοντική του σταδιοδρομία.

Φοιτητική Ζωή και Δραστηριότητες

Η Υπηρεσία αυτή έχει ως στόχο την προσφορά βοηθείας στους φοιτητές για την ανάπτυξη ομαδικών δραστηριοτήτων, παρέχοντάς τους ενημέρωση και βοήθεια σε θέματα που σχετίζονται με τη ζωή τους στο Κολλέγιο. Οι εργασίες της υπηρεσίας εστιάζονται, μεταξύ άλλων, στη διοργάνωση ψυχαγωγικών και αθλητικών δραστηριοτήτων (εκδρομές, χορούς, τουρνουά, κ.α.), στην ανάπτυξη εθελοντικής κοινωνικής δράσης (αιμοδοσία, φιλανθρωπικές δραστηριότητες κ.α.) και στην προκήρυξη βραβείων και υποτροφιών.

Επιπλέον, συντονίζει την έκδοση της φοιτητικής κάρτας, τις εκλογές για ανάδειξη του Φοιτητικού Συμβουλίου και τη λειτουργία των Φοιτητικών Ομίλων του Κολλεγίου.

Φοιτητικά Θέματα - Online Εξυπηρέτηση

Ετοιμάζει και εκδίδει ωρολόγια προγράμματα, προγράμματα εξετάσεων, πιστοποιητικά σπουδών, αναλυτικές βαθμολογίες και άλλα ηλεκτρονικά έγγραφα για τους φοιτητές του Κολλεγίου. Για επιτάχυνση της εξυπηρέτησης των φοιτητών του KES College υπάρχει στο χώρο δυνατότητα συμπλήρωσης ηλεκτρονικών αιτήσεων online για διάφορα θέματα.

Εισδοχή και Εξυπηρέτηση Φοιτητών

Η Υπηρεσία παρέχει πληροφορίες για την πολιτική και τις πρόνοιες εισδοχής καθώς και για τα προγράμματα σπουδών του Κολλεγίου.

Διαμονή Φοιτητών

Το KES College φροντίζει για την άνετη και ασφαλή διαμονή των φοιτητών του σε διαμερίσματα που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από το Κολλέγιο. Φοιτητές που προέρχονται από το εξωτερικό ή από μακρινά μέρη της Κύπρου μπορούν να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες και βοήθεια για τη διαμονή τους από το Γραφείο Εισδοχής και Εξυπηρέτησης Φοιτητών του Κολλεγίου όσο το δυνατό πιο έγκαιρα.

students affair

Students Affair4

Students Affair

 

5 Λεωφόρος Καλλιπόλεως
1055 Λευκωσία - Κύπρος

Τηλ. : +357 22 875737
Φαξ : +357 22 756562

Email: [email protected]